KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
KategorieReklama:

Reklamace

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

b) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese d.svehlova@post.cz.

Reklamační řád

Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.

I. Odpovědnost za vady zboží a záruka

1. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí.

2. Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy nemusí být spojeno i s poškozením výrobku jako takového. I přes to je kupující v takovémto případě povinen zásilku překontrolovat, a to nejlépe před řidičem, případně o všem sepsat protokol, který mu dopravce (řidič) předloží.

3. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí:

a) poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce,

a nebo zjistí

b) skrytou vadu až při rozbalení zásilky, která nebyla zjevná při předání zboží od dopravní společnosti

je kupující povinen ihned nebo nejdéle do 3 pracovních dnů (první den je den doručení zásilky) prokazatelně informovat prodávajícího e-mailem (d.svehlova@post.cz). Vyžádejte si zaslat potvrzení o přečtení e-mailu. Po této lhůtě má prodávající právo reklamaci zamítnout.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek, případně vrácena částka za zboží.

4. Prodávající a přepravní společnost má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno, a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilky doručena. Kupující je také povinen umožnit dopravní společnosti nebo zástupci pojišťovny ohledání zásilky.

5. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy (vyjma skrytých vad). Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty.

6. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

8. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

9. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

10. Postup podle bodu 8 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

11. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy:
a. bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
b. přiměřeným snížením kupní ceny
c. náhradním dodáním zboží
d. odstoupením od smlouvy

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Rovněž může reklamovanou věc zaslat na adresu prodávajícího nebo osobně doručit do výdejních míst a skladu prodávajícího.

 

 

 

15428 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!