KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
KategorieReklama:

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě na adrese www.bot-zdarma.cz. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a dodavatele, kterým je MVDr. Dominika Švehlová, se sídlem Rychnov na Moravě 160, IČO: 677 19 015, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (fyzická osoba nepodnikatel), řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos"). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva: jedná se o smlouvu kupní, smlouvu o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel

Dodavatel/prodávající: osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Kupující/odběratel - spotřebitel: osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel: podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

b) Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených v záložce kontakty. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

c) Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem cenu a termín dodání (všechny výrobky Back on Track jsou vždy v kategorii zboží na objednávku a tudíž se řídí souvisejícími pravidly a mají delší dodací lhůty). Po odeslání objednávky obdrží kupující zálohovou fakturu s uvedenou cenou za objednávku a bude zpraven o termínu dodání. Objednávka není vyřizována dokud kupující neuhradí zálohovou fakturu převodem na uvedený bankovní účet v případě, že nevolil platbu dobírkou nebo v hotovosti. Termín dodání specifikuje dobu doručení zboží počítanou od obdržení této platby, v případě dobírky/platby v hotovosti od doručení závazné objednávky. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.


d) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

e) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

f) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

g) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu http://www.bot-zdarma.cz/, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (k tomu více v sekci „Ochrana osobních údajů").

h) Kupující je předem seznámen s celkovou cenou, včetně DPH a dalších poplatků. Poplatek za dopravu a balné je specifikován v dodacích podmínkách u každého výrobku v e-shopu.

3. Reklamace

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

b) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese d.svehlova@post.cz.

4. Odstoupení od kupní smlouvy


Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat do 14 pracovních dnů zpět (odstoupení od smlouvy může být provedeno emailem či poštou). Prodávající do 30 dnů od navrácení zboží vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo na sídle prodejce Dominiky Švehlové, Rychnov na Moravě 160.


Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, jedná-li se o následující situace:
- zboží se nevyrábí nebo nedodává
- zboží je dlohodobě nedostupné
- cena zboží se změnila nebo byla chybně stanovena

f) Prodávající má dále právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

6. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

7. Závěrečná ustanovaní

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.bot-zdarma.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

 

 

 

 

 

 

15428 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!